Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2020

VZN 2/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 Stiahnuté: 146x | 04.01.2021

VZN 3/2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 122x | 12.06.2020

VZN 4/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 116x | 12.06.2020

VZN 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 126x | 01.07.2020

VZN 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 99x | 10.11.2020

VZN 8/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 149x | 04.01.2021

VZN 9/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 97x | 04.01.2021

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 270x | 17.04.2019

Dodatok č. 4 VZN 2/2016 o nakladaní z odpadom Stiahnuté: 185x | 26.06.2019

Dodatok č.8 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lokca Stiahnuté: 163x | 02.01.2020

Štatút obce Stiahnuté: 293x | 13.05.2019

VZN č 5/2019 o miestnych daniach na území obce Stiahnuté: 214x | 02.01.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 231x | 02.01.2020

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 266x | 02.01.2020

VZN č. 7/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 142x | 02.01.2020

VZN č. 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Stiahnuté: 220x | 02.01.2020

VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 416x | 13.05.2019

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Stiahnuté: 198x | 13.05.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 291x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 460x | 02.01.2018

Stránka