Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2021

VZN 1/2021 dodatok č. 1 VZN 1/2020 o finacovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 77x | 10.01.2022

VZN 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Stiahnuté: 92x | 25.05.2021

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Stiahnuté: 67x | 25.05.2021

VZN 4/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Stiahnuté: 44x | 22.07.2021

VZN 5/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov Stiahnuté: 68x | 03.09.2021

VZN 6/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 43x | 02.09.2021

VZN 7/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 49x | 02.09.2021

VZN č. 10/2021 dodatok č. 2 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 32x | 03.01.2022

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lokca Stiahnuté: 47x | 03.01.2022

VZN č. 9/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Stiahnuté: 26x | 03.01.2022

2020

Dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol. zariad. Stiahnuté: 120x | 04.01.2021

VZN 1/2020 o finacovaní materskej školy a zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 131x | 12.06.2020

VZN 10/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa Stiahnuté: 88x | 04.01.2021

VZN 11/2020 o vodení psov Stiahnuté: 116x | 04.01.2021

VZN 12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stiahnuté: 114x | 04.01.2021

VZN 13/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 105x | 04.01.2021

VZN 2/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 Stiahnuté: 107x | 04.01.2021

VZN 3/2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 94x | 12.06.2020

VZN 4/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 89x | 12.06.2020

VZN 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 98x | 01.07.2020

Stránka