Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2020

VZN 1/2020 o finacovaní materskej školy a zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 35x | 12.06.2020

VZN 2/2020 - O zrušení VZN č. 2/2011 Stiahnuté: 30x | 01.07.2020

VZN 3/2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 27x | 12.06.2020

VZN 4/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 21x | 12.06.2020

VZN 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 20x | 01.07.2020

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 175x | 17.04.2019

Dodatok č. 4 VZN 2/2016 o nakladaní z odpadom Stiahnuté: 102x | 26.06.2019

Dodatok č.8 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lokca Stiahnuté: 60x | 02.01.2020

Štatút obce Stiahnuté: 104x | 13.05.2019

VZN č 5/2019 o miestnych daniach na území obce Stiahnuté: 91x | 02.01.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 107x | 02.01.2020

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 132x | 02.01.2020

VZN č. 7/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 65x | 02.01.2020

VZN č. 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Stiahnuté: 99x | 02.01.2020

VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 146x | 13.05.2019

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Stiahnuté: 119x | 13.05.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 199x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 381x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 330x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 321x | 02.11.2017

Stránka