Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2020

Dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol. zariad. Stiahnuté: 40x | 04.01.2021

VZN 1/2020 o finacovaní materskej školy a zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 68x | 12.06.2020

VZN 10/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa Stiahnuté: 19x | 04.01.2021

VZN 11/2020 o vodení psov Stiahnuté: 46x | 04.01.2021

VZN 12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stiahnuté: 39x | 04.01.2021

VZN 13/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 37x | 04.01.2021

VZN 2/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 Stiahnuté: 57x | 04.01.2021

VZN 3/2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 42x | 12.06.2020

VZN 4/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 38x | 12.06.2020

VZN 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 39x | 01.07.2020

VZN 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 27x | 10.11.2020

VZN 8/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 31x | 04.01.2021

VZN 9/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 17x | 04.01.2021

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 198x | 17.04.2019

Dodatok č. 4 VZN 2/2016 o nakladaní z odpadom Stiahnuté: 125x | 26.06.2019

Dodatok č.8 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lokca Stiahnuté: 89x | 02.01.2020

Štatút obce Stiahnuté: 138x | 13.05.2019

VZN č 5/2019 o miestnych daniach na území obce Stiahnuté: 121x | 02.01.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 144x | 02.01.2020

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 179x | 02.01.2020

Stránka