Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 147x | 17.04.2019

Dodatok č. 4 VZN 2/2016 o nakladaní z odpadom Stiahnuté: 72x | 26.06.2019

Dodatok č.8 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lokca Stiahnuté: 30x | 02.01.2020

Štatút obce Stiahnuté: 76x | 13.05.2019

VZN č 5/2019 o miestnych daniach na území obce Stiahnuté: 43x | 02.01.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Stiahnuté: 47x | 02.01.2020

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 83x | 02.01.2020

VZN č. 7/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 37x | 02.01.2020

VZN č. 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Stiahnuté: 61x | 02.01.2020

VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 112x | 13.05.2019

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Stiahnuté: 95x | 13.05.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 171x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 358x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 307x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 299x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 427x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 302x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 297x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 481x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 491x | 05.09.2017

Stránka