Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

VZN č. 10/2023 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca - dodatok

VZN č. 9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

VZN č. 8/2023 o ustanovení poplatku za emisie z malého zdroja umiestneného na území obce Lokca

VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Lokca

VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Lokca

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Lokca

VZN č. 4/2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN č. 3/2023 dodatok č. 1 VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

VZN č. 2/2023 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Lokca

VZN č. 1/2023 o určení výšky poplatku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou

2022

VZn č. 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a zariadeniach zriadených obcou

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Lokca

VZN č. 3/2022 dodatok č. 3 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

2021

VZN 1/2021 dodatok č. 1 VZN 1/2020 o finacovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN č. 10/2021 dodatok č. 2 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN č. 9/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lokca

VZN 5/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov

Stránka