Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky poplatku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN č. 2/2023 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 ÚP obce Lokca

2022

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Lokca

VZN č. 3/2022 dodatok č. 3 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZn č. 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a zariadeniach zriadených obcou

2021

VZN 1/2021 dodatok č. 1 VZN 1/2020 o finacovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce

VZN 4/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

VZN 5/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov

VZN 6/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN 7/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN č. 10/2021 dodatok č. 2 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lokca

VZN č. 9/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

2020

Dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol. zariad.

VZN 1/2020 o finacovaní materskej školy a zariadení zriadených obcou

VZN 10/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

VZN 11/2020 o vodení psov

Stránka