Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

     V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Lokca verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Lokca
Trojičné námestie  3/8
02951 Lokca
Slovenská republika
E-mail: starosta@lokca.sk, oculokca@stonline.sk .
Telefón: 043/55 91 212
IČO: 00314625

DIČ: 2020561719

 

 

 

     Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

     Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.lokca.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.