Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Sociálna oblasť

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov(.docx)

 

Stavebný úrad v Lokci

Tlačivá

životné prostredie

1. Ohlásenie reklamnej stavby - do 3m2 (.docx)

2. Žiadosť o povolenie umiestnenia informačnej/reklamnej tabule (docpdf)

3. Žiadosť o výrub stromov (.docx)

4. Splnomocnenie (.docx)

5. Čestné prehlásenie (.pdf )

6. Priznanie k dani za psa (docpdf)

7. Vyhlásenie stavebného dozora (.docx)

8. Žiadosť o vydanie potvdrdenia veku stavby (.docx)

Stavebné konanie

1. Ohlásenie  drobnej stavby (.docx )

2. Ohlásenie stavebných úprav (.docx)

3. Žiadosť o stavebné povolenie (.docx)

4. Žiadosť o stavebné povolenie jednoduchá stavba (.docx)

5. Žiadosť o stavebné povolenie prístavba, nadstavba, modernizácia (.docx)

6. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom  územnom a stavebnom  konaní (.docx)

7. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (.docx)

8. Oznámenie termínu začatia stavebných prác (.docx)

9. Žiadosť o zmenu účelu stavby, ktorá je spojená so stavebným konaním (.docx)

10. Žiadosť o zmenu účelu stavby, ktorá nie je spojená so stavebným konaním (.docx)

11. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (.docx)

12. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (.docx)

13. Žiadosť o povolenie terénnych úprav (.docx)

14. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby .docx)

15. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (.docx)

16. Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia (návrh na predĺženie platnosti územneho rozhodnutia.docx (14.08 kB)

17. Návrh na kolaudáciu stavby, ktorá tvorí súčasť RD, garáž, sklad, záhradný domček a pod. (.docx)

18. Návrh na kolaudáciu stavby - chata, nádtsavba a prístavba (.docx

19. Návrh na kolaudáciu stavby na bývanie (.docx)